Projekty a aktivity školy


Projekty a aktivity školy

Za významnou součást výchovného a vzdělávacího procesu považujeme aktivní zapojování žáků do realizace, přípravy a organizace projektů, celoškolních akcí a jiných aktivit školy. Cílem těchto činností je poskytovat žákům možnost a prostor pro uplatnění jejich zájmů, talentu nebo nadání, rozšiřovat znalosti a vědomosti netradičními formami, spolupracovat v týmu, navzájem se respektovat, upevňovat kolektiv třídy i školy, vystupovat na veřejnosti, využívat a zkvalitňovat své organizační schopnosti, vytvářet kladný vztah ke svému městu, jeho kulturním, společenským i historickým hodnotám, utvářet zájem o spolupráci a poznávání zahraničních partnerů, podporovat zdravou soutěživost a prohlubování sociálního cítění.


Podpora vzdělávání pedagogů – Gymnázium Lipník nad Bečvou
Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_035 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I. Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ, extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ. Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, inkluzi, polytechnické vzdělávání, ICT, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.. Více...

Projekt Brána jazyků dokořán 2015
Naše škola realizuje projekt Brána jazyků dokořán 2015 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož cílem je zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO pomocí zahraničních jazykově-vzdělávacích pobytů pro žáky. Pro realizaci projektu byly vybrány Anglie a Německo, jejichž úřední jazyk je vyučován na našem gymnáziu. Projekt je určen pro 60 našich studentů, přičemž do Anglie pojede 40 a do Německa 20 studentů. Studenti se během pobytu zúčastní výuky daného jazyka v rozsahu minimálně 9 hodin. Ve volném čase jsou plánovány návštěvy památek a významných míst daného regionu. Více...

Program COMENIUS
Program Comenius, který je podporován evropským fondem vzdělávání, se zaměřuje na rozvoj spolupráce mezi školami, žáky i učiteli z různých evropských zemí. Podmínkou pro zapojení se do tohoto programu je navázání kontaktu s možnými partnerskými školami v zahraničí a společné vytvoření projektu.

Projekt EDISON
V rámci projektu EDISON probíhají na naší škole přednášky a prezentace zahraničních studentů z různých koutů světa. Více...

EU peníze středním školám
Naše gymnázium se zapojilo do projektu EU peníze školám, jehož cílem je zkvalitnit výuku vužitím moderních informaních a komunikačních technologií. Více...

eTwinning
Gymnázium Lipník nad Bečvou se zapojilo do mezinárodní aktivity eTwinning. Tato aktivita podporuje spolupráci evropských škol, rozvíjí dovednosti v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), podporuje rozvoj sociálních a komunikačních kompetencí žáků. Více...

La Ngonpo
Program zaměřený na multikulturní a globální výchovu studentů. Děti ze sekundy budou se svými partnery z Indie nebo Nepálu porovnávat své životy, zjišťovat, co mají společného a v čem se naopak liší. V hodinách anglického jazyka, výtvarné a environmentální výchovy či zeměpisu zpracují šest témat (např. krása, voda, migrace) a podělí se o své závěry se svými partnery. Více...

Pohyb do škol
Program zaměřený na multikulturní a globální výchovu studentů. Děti ze sekundy budou se svými partnery z Indie nebo Nepálu porovnávat své životy, zjišťovat, co mají společného a v čem se naopak liší. V hodinách anglického jazyka, výtvarné a environmentální výchovy či zeměpisu zpracují šest témat (např. krása, voda, migrace) a podělí se o své závěry se svými partnery. Více...

Ostatní projekty a aktivity
  • Dny evropského dědictví – aktivní účast žáků při zajišťování průběhu a organizace akce.
  • Radim – pedagogicko - psychologický poradce pro žáky i rodiče umožňuje řešit osobní i studijní problémy diskrétní formou (v rámci spolupráce s OPPP Přerov).
  • Charitativní činnosti (Bílá pastelka, Srdíčkový den, Emil, Projekt Šance, Světluška, Červená stužka, Zašmodrchané tkaničky).
  • „Ze šuplíku" - nástěnka pro prezentaci vlastní literární a výtvarné tvorby žáků.
  • Práce s talentovanými žáky - individuální příprava žáků na soutěže a olympiády.
  • Scio testy - naše škola byla vybrána k ověřování nových testů (výhody – pilotní testy zdarma, umožňují srovnání s jinými školami, poskytování slev při běžném testování).
  • Divadelní představení v angličtině -  každoroční zájezd  pro žáky na anglicky mluvená divadelní představení.
  • Výchovně vzdělávací exkurze zaměřené na geografii, biologii, ekologii, historii a kulturu.
  • Třídění odpadu ve škole společně s motivací žáků k šíření této aktivity do svého okolí i domácností.
  • Slavnostní předávání maturitního vysvědčení – slavnostní a důstojné zakončení studia za účasti starosty města, absolventi v talárech (jedinečnost), vytváření tradice školy.


Gymnázium v Lipníku nad Bečvou, Komenského sady 62, Lipník nad Bečvou 751 31
dotazy a připomínky k provozu serveru zasílejte správci serveru